LPSOU 

Listina práv, svobod a obecných ustanovení (s dodatky)


PREAMBULE
Náš národ, kterého jsme součástí a který nás zve vlastními,
Svrchované knížectví Sněžné pláně, je naší domovinou, stejně jako útočištěm, do kterého se můžeme kdykoliv uchýlit -
zvlášť v časech zlých a nehostiných. My - ti, které knížectví Sněžné pláně přijalo za své budeme dbát na jeho suverenitu,
reprezentaci a pořádek. Stejně tak budeme ctít národ, ze kterého přicházíme.
Přijímáme a ctíme tuto listinu:

Listina práv, svobod a obecných ustanovení
(LPSOU)

-
(§001.)
Stát
(a.) Sněžné pláně ctí jednotu, rozum, intelekt, zodpovědnost, odhodlanost a bratrství. Ctí suverenitu a dbají na dodržování zákonů, ustanovení, vyhlášek a nařízení. Nikomu se nezodpovídají ze svých činů, pokud neuznají za vhodné.

(b.) Stát chrání lid a odsuzuje krádež. Co si občan vydělá poctivou prací, jest celé jeho, krádeží by bylo zabavit část jeho úsilí a nazvat to daní. Pokud stát peníze potřebuje, občany o ně slušně požádá formou sbírky. Tak je nařízeno, protože odíraný lid není lid, ale pleb.

(c.) Veškerou zákonodárnou a soudní moc státu Sněžné pláně přebírá v okamžik vyhlášení nezávislosti jediný panovník, Jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I.

(d.) Sněžné pláně se dle administrativního dělení rozdělují na provincie. Provincie knížectví Sněžné pláně nejsou samostatné a jejich hlavou je aktuální panovník (nebo zástupce) Sněžných plání. Provincie se dále rozdělují na kantony.
d1.) Sněžné pláně se skládají ze Západní provincie a Východní provincie. Tyto provincie nejsou a nemohou být samosprávné za žádných okolností, neurčí-li však panovník (nebo jeho zastupující) dočasně tzv. guvernéra. Tomu mohou připadnout práva a povinnosti individuálně na základě písemného jmenování do funkce.
d1a: Guvernéra může kdykoliv zbavit funkce panovník, zástupce panovníka, nebo tajemník Úřadu Jeho nejjasnější výsosti.

(e.) Státními symboly jsou vlajka, znak, hymna, motto, hraniční mosty, národní strom a národní zvíře. Měnit je nemá oprávnění nikdo, vyjma panovníka.
e1.) Hymnou je vyhlášena sklatba Oliver Heldens - Melody.
e2.) Mottem je vyhlášeno ,,Zrozeni ze svobody, kterou ctí".
e3.) Národním zvířetem je vyhlášen Irbis
e4.) Národním stromem je vyhlášena kdouloň
e5.) Hraničními mosty jsou: Lipovský viadukt, Žandárský most

(f.) Sněžné pláně dbají na dodržování mezinárodních dohod, které byly právoplatně ratifikovány. Panovník si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit. Odstoupení od mezinárodní dohody může, ale nemusí být obhájeno. Očekává se ale informování ostatních signatářů, kteří mají právo se na důvod odstoupení dotázat.

(g.) Listina práv, svobod a obecných ustanovení se mění buď přímo zásahem do obsahu, nebo takzvaným Dodatkem k Listině práv, svobod a obecných ustanovení. K tomuto kroku má oprávnění jedině panovník, nebo jeho aktuální zásupce.

(i.) Oficiální jazyky Svrchovaného knížectví Sněžné pláně jsou Čeština a Slovenština. Úžívat se však může v neoficiálním styku i jakýkoliv jiný jazyk.

(j.) Hlavním městem Svrchovaného knížectví Sněžné pláně je Uherský brod (než bude stanoveno jinak).

(k.) Svrchované knížectví slaví několik státních svátků. Během nich jsou pozastaveny práce a veškerá výdělečná činnost je (pokud panovník, tajemník, nebo ministr vnitra neurčí jinak) zmražena.
k1.) 1.1 (oslava nového roku)
k2.) 20.4 (výročí Žandárské tragédie)
k3.) 7.11 (vyhlášení nezávislosti)

(l.) Státní rozpočet se dělí na dvě frakce:
l1.) Rozpočet Úřadu jeho nejjasnější výsosti (slouží k hrazení diplomatických cest, státních insignií a jiných výdajů panovnického dvora; právo čerpat finance má pouze Jeho nejjasnější výsost)
l2.) Rozpočet Svrchovaného knížectví Sněžné pláně (slouží k ostatním útratám, čerpající instituce musí zaevidovat svůj výber u ministerstva financí, nebo panovnického dvora. Oprávněni čerpat jsou: ministr financí, ministr obrany, ministr dopravy, vedoucí propagace, panovník, tajemník Úřadu jeho nejjasnější výsosti a osoby se svolením ministerstva financí, nebo panovnického dvora)

(m.) Panovník má právo zakládat instituce jménem Svrchovaného knížectví (ministerstva, vědecké, atp.)
m1.) Panovník může zmrazit činnost, či prohlásit za neplatné jakékoliv rozhodnutí těchto státních institucí, které pod něj spadají:
m1a: Ministerstvo obrany
m1b: Ministerstvo financí
m1c: Ministerstvo dopravy
m1d: Ministerstvo vnitra
m1e: Zpravodajské služby

(n.) Odkazování na LPSOU určuje norma NS-ISPSM:100.001.AA

(o.) Oficiální MPZ Svrchovaného knížectví Sněžných plání je SNPN

(p.)
Jako název státu smí být uvedeno:
p1.)
Svrchované knížectví Sněžných plání
p2.)
Svrchované knížectví Sněžné pláně
p3.)
Sněžné pláně (zkrácené)


(§002.)
Panovník


(a.) Veškerou moc předává panovník Sněžných plání v okamžiku vlastního uvážení. Panovník je také schopný dočasně předat vládu komukoliv, kdo je legitimním občanem a prokáže způsobilost zastávat úřad po dobu panovníkovi nepřítomnosti. Po vypršení předání moci přechází úřad okamžitě zpět panovníkovi. Zastupující může předat úřad pouze panovníkovi. Zastupující se zavazuje k dodržování stanov, které omezují jeho vliv při zastávání úřadu. Dočasným panovníkem se stává až v okamžiku ratifikace těchto stanov a panovník má možnost kdykoliv bez udání důvodu převzít moc.

(b.) Panovník nesmí uvést v platnost nařízení, které by jednalo v rozporu s mezinárodním právem, nebo dohodou s jiným státem. Stane-li se tak, učiní všechny kroky k tomu, aby byla odstraněna výsledná kolize.

(c.) Každý občan má právo vznést námitku vůči panovníkovi. Panovník má povinnost vzít tuto námitku v zřetel a v případě odůvodněné námitky upravit nebo zcela změnit či přehodnotit svou činnost, platnou legislativu, nebo Listinu práv, svobod a obecných ustanovení Svrchovaného knížectví Sněžné pláně. Panovníkovi se zakazuje sankciovat, nebo znevýhodňovat či jinak přímo či nepřímo trestat osobu, která námitku vznesla.

(d.) Panovník je jediná osoba s pravomocí měnit znění Listiny práv, svobod a obecných ustanovení. Námět může vznášet kdokoliv, kdo je právoplatným občanem. Každý námět může být přijat, zamítnut, nebo pozastaven.

(e.) Panovník musí být připraven jednat o své aktivitě s jinými státy, zároveň však nemá povinnost zdůvodňovat své kroky před státy, které s jeho úřadem nenavázaly přátelské vztahy. Panovník není povinnen se zodpovídat ze svých aktivit. Panovník nenese zodpovědnost za škody, které jsou napácháný pod vlajkou Svrchovaného knížectví.

(f.)
Panovníka, nebo toho, kdo jej zastupuje se netýkají nařízení, které on sám vydává, včetně této listiny. Zavazuje se však ve své přísaze užívat tohoto benefitu ve prospěch všech a ve znamení cti, která by zneužíváním zanikala. Jeho nejjasnější výsost dbá svých vlastních pokynů, ale není jimi limitována. Panovník může udělit vyjímku, udělený není povinnen řídit se nařízeními, které jsou ve vyjímce uvedené.

(g.)
Panovník může čerpat peníze ze státní kasy a určuje, kdo s ním sdílí toto právo. Zavazuje se k tomu, že peníze nebudou zpronevěřeny a k tomu, že bude prověřovat možné finanční úniky.

(h.)
Panovník musí zvlášť dbát na to, aby nedošlo k porušení dohody se státy, které navázaly s jeho nejjasnější výsostí jakoukoliv formu diplomatického styku.

(i.) Panovník může zvolit do čela úřadů, nebo ministerstev jenom občany Svrchovaného knížectví Sněžné pláně. Reprezentovat Svrchované knížectví smí taktéž jenom držitel státního občanství.

(j.)
Panovník stojí v čele milice. Dohlíží na to, aby nedošlo k porušení jakéhokoliv nařízení, mezinárodní dohody, nebo mezinárodního práva ze strany této milice. Panovník rozhoduje o povýšení, nebo degradaci, respektive ratifikuje povýšení, nebo degradaci. Bez podpisu jeho nejjasnější výsosti je toto rozhodnutí neplatné.

(k.) Panovník jmenuje Hlavního velitele ozbrojených sil Sněžných plání. Před uvedením Hlavního velitele do funkce s ním sepisuje dokument, ve kterém je jasně stanoveno, jaké pravomoci jsou svěřeny.


(l.) Panovník je jediná osoba oprávněná vyhlásit válku, nebo vyjímečný stav. Výjmečný stav popisuje Rozhodnutí o vyjímečném stavu (§d-003.)

(§003.)
Občan

(a.) Káždý občan se zavazuje dodržovat ustanovení vydané panovníkem, nebo dočasné ustanovení vydané osobou zastávající úřad. Jednou z podmínek přijetí občanství je přijetí Listiny práv, svobod a obecných ustanovení.

(b.)
Kdokoliv, komu bylo právoplatně uznáno občanství knížectví Sněžné pláně má právo se občanství beztrestně zříci. Občanství pozbývá platnost v okamžiku předání této informace Úřadu jeho nejjasnější výsosti.

(c.) Občan může být ze státu vyhoštěn, nebo zbaven občanství pouze panovníkem. Důvod může, ale nemusí být uveden na rozhodnutí o zbavení občanství, předpokládá se však, že k tomu má panovník interní důvod (v případě, že ho neuvede na tomto rozhodnutí)

(d.)
Občan se zavazuje k tomu, že nebude poškozovat státní majetek, hanobit státní symboly, či jinak narušovat chod státu, nebo občanského soužití. Za zvlášť závažné přečiny si panovník vyhrazuje postupovat ve jménu Svrchovaného knížectví.

(e.)
Občan se zavazuje k tomu, že nebude rozkrádat státní majetek, ani majetek svých spoluobčanů.

(f.)
Pokud bude Úřad jeho nejjasnější výsosti obeznámen o tom, že se občan pokouší narušit suverenitu státu, nebo jeho chod, musí dotyčnou osobu zbavit občanství, pokud se nejedná o speciální vyjímku.

(g.) Občan nemá právo ublížit na zdraví v jakémkoliv jiném případě, než je sebeobrana, či přiměřená obrana svého majetku. Zda se jedná o obranu přiměřenou rozhoduje jeho nejjasnější výsost, popřípadě dočasně zvolený zástupce.

(h.)
Občan má právo na podání trestního oznámení, popřípadně žaloby vůči spoluobčanům, nebo státním orgánům, které jednají v rozporu s legislativou, nebo mezinárodním právem. Panovník má povinnost případ zhodnotit, ať je jakéhokoliv rozsahu.

(i.) Občan má právo na spravedlivé jednání ze strany státu; nemůže být státem bezdůvodně diskriminován. Jako bezdůvodná diskriminace se nepovažuje ztráta občanství, uzavření státních hranic, nebo vyhoštění ze země, na tento postup má panovník nárok kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.
i1.) Jeho právo na vyjadřování nepodléhá žádné formě cenzury. Svrchované knížectví (dbá za určitých podmínek) na prosazování tohoto práva i v zahraničí.
i2.) Svoboda slova je nedoknutelná
i3.) Omezování svobody slova je trestně postižitelné (jako závažný přečin vůči občanskému soužití)

(j.) Občan musí brát ohledy na legislativu sousedních států; jeho případné protiprávní jednání by mohlo ohrozit suverenitu a čest Svrchovaného knížectví Sněžné pláně.
j1.) Zjištění nezákonné aktivity v okolních státech, zejména jedná-li se o blízké okolí Svrchovaného knížectví (stanoveno na 30km od státních hranic), může vést k vyhoštění, ztrátě občanství, vykázání ze svrchované půdy, nebo stíhání na území Svrchovaného knížectví. Makronárodním policejním sborům je vyhrazeno právo vstupu na území, pokud se zde prokazatelně zdržuje trestně stíhaná osoba. Panovník je nucen vydat takto stíhanou osobu pouze, pokud se jedná o závažný mravní delikt, činnost ohrožující Svrchované knížectví jako suverenní stát, penězokazectví, krádež, úmyslné ublížení na zdraví (nebo usmrcení), popřípadě jiný trestný čin závažného charakteru. Závažnost určuje ministerstvo vnitra, panovník, nebo tajemník. V případě, že se policejní sbor rozhodne provádět zákrok na území Sněžných plání se výslovně zakazuje devastace krajiny, objektů, znečišťování územního celku, nebo likvidace porostu. V případě nalezení zodpovědné osoby bude celou věc prošetřovat kancelář Jeho nejjasnější výsosti.

(k.)
Občan se nesmí stát terčem fyzického, nebo psychického nátlaku jak ze strany státu, tak ze strany spoluobčanů, každým takovým přečinem se bude neprodleně zabývat Úřad jeho nejjasnější výsosti. V případě nátlaku ze strany občana jiného státu, nebo mikrostátu bude celá záležitost řešena diplomatickou cestou a stát podnikne všechny přijatelné možnosti k potrestání viníka. Občané Sněžných plání jsou pod přímou ochranou jeho nejjasnějšího veličenstva a v žádném případě nesmí docházet k jejich poškozování na jakékoliv úrovni, z jakékoliv pozice a po jakýkoliv časový úsek.

(l.) Občan neplatí daně, vyjma administrativních poplatků sloužících na pokrytí jednorázových výdajů ze strany státu - poplatek za vyhotovení dokumentů, atp.
l1.)Pokud bylo občanství přijato dřiv, než došlo k uzákonění daní, nevztahují se na držitele až do doby, než pozbyde z jakéhokoliv důvodu platnost.

(m.) Vlastizradou se rozumí činnost vedoucí k podlomení chodu státu, pomluvami vedoucími k dehonestaci státu, nebo rozkrádání, znesvěcování, či zpronevěřování státního majetku. Panovník si vyhrazuje užití hrubé síly, která však nesmí vést k těžkému podlomení zdraví, nebo usmrcení stíhané osoby. Moc může být svěřena ministerstvu obrany.

(n.) Občan se zavazuje udržovat Svrchované území čisté. Rovněž se zavazuje k ochraně fauny a flóry, ať už se jedná o chráněné, nebo zákonem nezmiňované druhy. Bezohledná devastace přírodních zdrojů, nebo krajiny jako takové je hanebnou ukázkou lidské hlouposti. Lid Sněžných plání stojí za svým územím, které má plnit reprezentativní charakter - to je neslučitelné s nezodpovědností, kterou se vyznačují jiné státy. Chráněné organismy popisuje Vyhlášení chráněných druhů Svrchovaného knížectví Sněžné pláně.

(o.) Panovník může udělit jakémukoliv občanovi Svrchovaného knížectví šlechtický titul. Titul zaniká se zánikem státního občanství, může však být odebrán i samostatně na základě písemného rozhodnutí panovníka. Panovník může udělit jeden z těchto titulů:
o1.) Vikomt
o2.) Svobodný pán
o3.) Hrabě
Zároveň však může titul odebrat - s odůvodněním. Důvodem k odebrání titulu může být činnost v rozporu s §d-001a(1,2,3), §003e, §003g, §003j1, §003m.

(p.) Panovník může udělit jakémukoliv občanovi Svrchovaného knížectví, nebo osobě, jenž se o něj významně zasloužila vojenské vyznamenání.
p1.) Rytířský řád Svrchovaného knížectví Sněžné pláně
p2.) Řád pomoci bližním (Vyšší, nižší)
p3.) (medaile) Sněhová vločka (zlatá, stříbrná)
Zároveň však může vyznamenání odebrat - s odůvodněním.

 (§004.)
Přidružené právních definice

(a.) Trestný čin je čin, který v době spáchání:
a1.) Neposuzuje LPSOU jako legitimní - je spáchán občanem Sněžných plání a/nebo na území Sněžných plání v rozporu s aktuální podobou LPSOU
a2.) Není uveden v jakékoliv vyjímce LPSOU, která by jej ospravedlnila jako legitimní
a3.) Je spáchán osobou, která jej legitimně spáchat nemůže
a4.) Není zmíněn LPSOU, avšak hrubě porušuje právní ustanovení Slovenské republiky. Tento bod posuzuje Tajemník Úřadu Jeho nejjasnější výsosti, nebo Jeho nejjasnější výsost přímo.
Vyjímku, která není postižitelná jakýmkoliv způsobem tvoří:
a4a: Svoboda slova, svobodné vyjadřování, možnost svobodně šířit informace, svobodně projevovat svůj názor slušnou a adekvátní formou bez výstřednosti
a4b: Jakýkoliv čin trestný na území Slovenské republiky, který byl prokazatelně spáchán za účelem pozitivního přínosu pro společnost, nebo nezištným způsobem jinému jednotlivci, který významně převyšuje zavrženíhodnost trestného činu z pohledu Slovenské republiky.

-
(§d-001.)

První dodatek LPSOU

Prohlášení o zachování mírumilovné povahy knížectví Sněžné pláně

(a.)

Panovník Jan Aurelius I. se zavazuje jménem knížectví Sněžné pláně k vyloučení jakékoliv agrese ze strany státu.

Toto prohlášení stojí na třech odstavcích.

(a1.) Prohlášení o zákazu zbrojení.

(a2.) Příslib vyloučení agrese, jakožto prostředku k prosazování svých zájmů.

(a3.) Příslib k okamžité eliminaci jakékoliv činnosti občanů státu, která by byla vedena za účelem zbrojení, nátlaku na kancelář knížete za účelem zahájení politické agrese atp.

(a1.)

Prohlášení o zákazu zbrojení.

Panovník Jan Aurelius I. se bezpodmínečně zavazuje k tomu, že na území státu nebudou s jeho vědomím, nebo s vědomím spoluobčana zastupujícího jeho úřad hromaděny zbraně, jejich hlavní části, munice, vojenské trhaviny, postupy a technologie určené pro jejich výrobu (Zakazuje se tím jejich export a import), s vyjímkou chladných zbraní v soukromém (nebo státním) vlastnictví, do kterého stát odmítá prostřednictvím prohlášení zasahovat. Panovníkovi je umožněno bezpodmínečně vyhostit a zbavit občanství kohokoliv, kdo se pokusí toto prohlášení porušit. Při důvodném podezření má každý občan povinnost nahlásit jednotlivce, nebo organizované skupiny, které toto prohlášení přímo porušují, nebo obcházejí - prošetření je na úřadu knížete Sněžných plání. Podpisem panovníka toto prohlášení vstupuje v platnost.

(a2.)

Prohlášení o vyloučení agrese

Panovník Jan Aurelius I. se bezpodmínečně zavazuje k tomu, že v žádném případě nesáhne k jakékoliv formě násilí při prosazování vnitrostátních i mezinárodních zájmů. Taktéž se knížectví Sněžné pláně nikdy nezapojí do ozbrojeného konfliktu v jakémkoliv jiném případě, než je obrana hranic před agresí ze strany jednotlivce, skupiny, nebo jiného státu a to i v tom nejzazším případě. Panovník se zaručuje, že proti agresorovi nebude zakročeno tvrdou silou a pokud to bude alespoň trochu možné bude preferováno řešení diplomatickou cestou. Vyjímku tvoří násilí páchané na občanech knížectví Sněžné pláně v rámci organizované akce / útoku. V takovém případě se stát pokusí hájit zájmy svého lidu, v případě uzavření aliance požádá o pomoc další členské státy. Podpisem panovníka toto prohlášení vstupuje v platnost.

(a3.)

Prohlášení o příslibu eliminace jakékoliv formy nátlaku

Panovník Jan Aurelius I. se zavazuje k potrestání jakéhokoliv nátlaku na vládu, který by přímo, nebo nepřímo vyžadoval fyzickou agresi ze strany panovníka. Dotyčnému hrozí ztráta občanství, vyhoštění ze země, nebo jakákoliv jiná forma trestu, kterou písemně schválí kancelář panovníka Sněžných plání. Zakazuje se rovněž sympatizování s těmito názory, za veřejné projevování souhlasu může být vydáno kárné napomenutí kanceláře panovníka Sněžných plání, nebo jeho zástupce.

(a3b.) Příslib může být ve všech bodech (nebo jenom v jeho části) zrušen či upraven pouze panovníkem, nikoliv jeho zástupcem. Ke zrušení, nebo upravení může dojít z jakéhokoliv důvodu a panovník není povinný svůj čin před kýmkoliv obhajovat.

Ratifikováno dne: [9.11.2018] | Podepsán kníže Jan Aurelius I.


(§d-002.)

Druhý dodatek LPSOU

Institut Sněžných plání pro Standardizaci a měření (ISPSM)

a.)
Dne 9. července 2019 zakládá Jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I. zvany Jediný Institut Sněžných plání pro Standardizaci a měření (dále jen ISPSM). Dokud nebude stanoveno jinak je do čela tohoto standardizačního institutu dosazena Jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I. Institut zaniká nařízením panovníka. Dokumenty ISPSM archivuje panovník, neurčí-li jinak.

ISPSM má ve své funkci:

a1.) Oprávnění vydávat normy pod označením NS-ISPSM (národní standard institutu sněžných plání pro standardizaci a měření). Za tímto značením může následovat libovolný číselný kód, který má mezi 3 a 12ti znaky. Za tímto číselným kódem následují dva znaky (A-Z), které označují sektor seznamu norem.
a2.) Oprávnění rušit státní normy
a3.) Oprávnění měnit znění státních norem
a4.) Povinnost spravovat Registr dokumentů Sněžných plání.

Další funkce ISPSM mohou být přidáný, či regulovány panovníkem SNPN (písemnou formou).


(§d-003.)

Třetí dodatek LPSOU

Rozhodnutí o vyjímečném stavu Svrchovaného knížectví Sněžné pláně

a.)
Vyjímečný stav vyhlašuje panovník Svrchovaného knížectví Sněžněžných plání, nebo jeho právoplatný zástupce.
Vyjímečný stav slouží jako reakce na složité situace (především válečného rázu), při kterých musí být zaručena bezpečnost územního celku a obyvatel. Panovník může, ale nemusí zdůvodnit vyhlášení.
Může být vyhlášeno na libovolný časový úsek od dvou dnů, po sto dnů.

b.)
Při vyhlášení vyjímečného stavu vstupuje v platnost:
a1.)
Uzavření hranic v obou směrech, nevztahuje se pro občany Svrchovaného knížectví Sněžných plání (může být předefinováno).
a2.)
Mobilizování veškerých armádních složek, zdravotnického personálu, hasičského sboru a policejních složek (je-li přítomno; může být předefinováno).
a3.)
Zákaz vydávání dalších občanství (vyjímku uděluje panovník společně s tajemníkem).
a4.)
Udělení zvláštních pokynů pro zpravodajskou službu a ministerstvo financí.

(§003.)

ObčanPoslední změna dne 9. července 2019

podepsána Jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I.

snowyplains@protonmail.com

Snowyplains@protonmail.com
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!