Žádost o občanství

Schvaluje kancelář knížete Jana Aureliuse I.

Svrchované knížectví Sněžných plání je otevřeno všem bez vyjímky. Jelikož byla vyhlášena nezávislost přijímáme žádosti o občanství. V současné době byly vydány tři občanství. Na území Sněžných plání nemá trvalé bydliště nikdo, stát je tedy neobývaný.

Podmínky pro schválení občanství:

(a.) Žadatel nebyl v minulosti vyhoštěn z knížectví Sněžné pláně, ani nebyl vydán příkaz k zákazu pobytu na území Sněžných plání, popřípadě mu nebylo odebráno.

(b.) Žadatel není aktuálně trestně stíhán na území jiné země.

(c.) Žadatel přijímá státní občanství knížectví Sněžné pláně na základě dobrovolného rozhodnutí.

(d.) Žadatel nezamlčuje podstatné skutečnosti znemožňující získání občanství. V případě, že bude prokázán opak bude státní občanství bez prodlení odebráno a bude znemožněno ho znovu nabýt na dobu neurčitou.

(e.) Žadatel byl seznámen s Listinou práv, svobod a obecných ustanovení. Tuto listinu četl a souhlasí se všemi jejími body, stejně tak se zavazuje k jejich respektování.

(f.) Žadatel za sebou nemá kriminální minulost, žádné vazby na extrémistické hnutí a nesympatizuje s jakýmkoliv hnutím potlačujícím lidská práva.

(g.) Žadatel se nepokouší uchýlit se do země za účelem vyhýbání se trestnímu stíhání, ani za účelem činnosti, která by narušovala suverenitu a mírumilovnou povahu země.